Doe de
GRATIS FITTEST

Welk Lidmaatschap
past bij JOU?
Lees meer

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Sport Society

Contact

Voor vragen kunt u mailen naar info@sport-scociety.nl. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren. Daarnaast zijn wij tijdens de openingstijden bereikbaar op nummer 0342-785480.

Openingstijden & tarieven
SPORT SOCIETY is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt SPORT SOCIETY zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de indexering van het C.B.S. SPORT SOCIETY zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Betaling

Elk lidmaatschap bij SPORT SOCIETY gaat in op een dag naar keuze. Op de 1e van de maand zullen wij de abonnementen incasseren. De betaling van het lidmaatschap lost u maandelijks af via automatische incasso.

Bij niet tijdige ontvangst door SPORT SOCIETY van de verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, wordt het lid in gebreke gesteld via e-mail/post met het verzoek binnen 5 dagen te betalen. Indien het lid, ook na gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet is het lid in verzuim en worden administratiekosten in rekening gebracht. Het lid wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Hierna is SPORT SOCIETY gerechtigd de totale vordering uit handen te geven en een incassobureau in te schakelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die SPORT SOCIETY moet maken komen geheel ten lasten van u als lid.

Wanneer SPORT SOCIETY acht dat het lid niet de intentie heeft om aan de betalingsverplichting te gaan voldoen kan SPORT SOCIETY de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het lid te (laten) incasseren. 

Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van 1 week na de ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Opzegging lidmaatschap

Uw opzegtermijn bedraagt een volledige maand. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de balie te geschieden of per mail naar info@sport-society.nl.

Bij verhuizing buiten een straal van 15 km van de SPORT SOCIETY vestiging zal het lid de mogelijkheid krijgen om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing. Dit kan worden aangenomen door een bewijs van inschrijving van de nieuwe gemeente aan te leveren.

Indien het lid als gevolg van een langdurige blessure of ziekte niet in staat is om de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten, is het mogelijk om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Dit kan worden aangenomen door het aanleveren van een officiële doktersverklaring.

Toegangspas

Leden ontvangen een SPORT SOCIETY polsbandje na inschrijving bij de club. Leden blijven te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het polsbandje. Het polsbandje is persoonsgebonden. Bij verlies kan een vervangend polsbandje tegen betaling van €20,00 worden verkregen.

Risico en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten, trainingsondersteuning of een programma van SPORT SOCIETY is geheel voor eigen risico van het lid. SPORT SOCIETY is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij SPORT SOCIETY hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

Huisregels

Door inschrijving verklaart het lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van SPORT SOCIETY te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.sport-society.nl en zijn bij de club op te vragen. Leden worden geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van SPORT SOCIETY en hiernaar te handelen. Deze algemene voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen SPORT SOCIETY en het lid. Hierop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. SPORT SOCIETY is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door SPORT SOCIETY te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

eGym
fixed-col-3-img1

Heb je een druk leven en weet je niet waar je de tijd vandaan moet halen? Kom sporten bij Sport Society! Wij introduceren een nieuw, uniek concept: de eGym-cirkel. Met deze intelligente krachtcirkel train je op een efficiënte, veilige manier voor een snel resultaat.

LEES MEER
Small Group Training
fixed-col-3-img1

Wil je afvallen? Gespierder worden? Of gewoon lekkerder in je vel zitten? Bij Sport Society vinden wij het belangrijk dat jij jouw persoonlijke doelen behaalt. Wij bieden Small Group Training groepslessen aan waardoor jij je persoonlijke doelen kan behalen!

LEES MEER
Personal Training
fixed-col-3-img1

Met personal training krijg je de volle aandacht van je coach. Hierdoor behaal je sneller jouw trainingsdoel(en). Op zoek naar een goede personal trainer in Barneveld? De ervaren personal trainers van Sport Society staan voor je klaar.

LEES MEER

GRATIS PROEFTRAINING

Uniek in Achterveld, Wekerom, Voorthuizen en omgeving: eGym is de personal training van de toekomst. Je traint slechts 2 keer per week 30 minuten. Dankzij onze volautomatische eGym toestellen train je veilig en eenvoudig mét resultaatgarantie!

Meld je aan voor een gratis proeftraining Meer informatie
logo-ico